Privacybeleid

De persoonsgegevens van (contactpersonen van) leveranciers en afnemers van Van Heek Medical worden door Van Heek Medical met de grootste zorg behandeld. In dit privacy statement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij gebruiken voor welke doeleinden en hoe wij uw persoonsgegevens beschermen.1. Verwerking van persoonsgegevens

 

Allion B.V., handelend onder de naam Van Heek Medical (hierna: “Van Heek Medical) verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens voor de logistieke verwerking van medische disposables. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te relateren zijn aan een individu, zoals NAW-gegevens en contactgegevens. Van Heek Medical verwerkt voor haar inkoop- verkoop- en leveringsprocessen Van Heek Medical hecht grote waarde aan een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens en een adequate beveiliging van data.

 

2. Welke gegevens verwerkt Van Heek Medical?

Gegevens van leveranciers:

 • Naam, adres, postcode en plaats leverancier
 • Naam contactpersoon
 • E-mailadres contactpersoon
 • Telefoonnummer (mobiel) contactpersoon

Gegevens van afnemers:

 • Naam, adres, postcode en plaats afnemer
 • Naam contactpersoon
 • E-mailadres contactpersoon
 • Telefoonnummer (mobiel) contactpersoon

Gegevens van eindgebruikers:

 • Naam, adres, postcode en woonplaats eindgebruiker
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Serienummers en model PDA en insulinepomp
 • Datum ingebruikname insulinepomp
 • Ziekenhuis
 • Naam behandelaar
 • Telefoonnummer behnadelaar
 • E-mailadres behandelaar

3. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Van Heek Medical gebruikt uw gegevens uitsluitend voor de inkoop, verkoop en levering van medische disposables door onze groothandel. Naast deze logistieke redenen hebben we ook aanvullende processen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden. Dit betreft o.a.:

 • Debiteuren- en crediteurenadministratie
 • De afhandeling van klachten
 • Het verzorgen van mailings richting afnemers en leveranciers
 • Registratie van garantie
 • Registratie, uitleen en inname van vakantieleenpompen
 • Verzorgen van 24-uurs technische ondersteuning
 • Inzetten van noodpompen bij defecten
 • Uitvoeren van recallprocedures
 • Traceerbaarheid

4. Hoe gaan wij om met de beveiliging van uw gegevens?
Om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, neemt Van Heek Medical passende technische en organisatorische maatregelen. Dit betreft maatregelen op het gebied van de toegankelijk van gegevens voor medewerkers en beveiliging van data tegen inbreuk door derden. Om de veiligheid te garanderen, evalueren we deze maatregelen regelmatig met inachtneming van relevante wet- en regelgeving en houden we onze software up-to-date.


5. Grondslagen verwerking
Van Heek Medical verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor de inkoop, verkoop en levering van medische disposables en de aanvullende processen baseren wij de verwerking van de persoonsgegevens op de overeenkomst die u of uw bedrijf met ons heeft of een gerechtvaardigd belang (verwerking ten behoeve van direct marketing) of via nadrukkelijke toestemming via het bestelportaal van de medisch speciaalzaak.


6. Delen van uw persoonsgegevens
Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Wij delen uw persoonsgegevens met dienstverleners die persoonsgegevens verwerken in opdracht van Van Heek Medical, bijvoorbeeld voor betalingsverwerkingen, verzending van goederen, beheer en onderhoud van IT systemen. Wij maken contractuele afspraken met al deze leveranciers om de gegevens die wij uitwisselen te beschermen.


7. Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Medewerkers van Van Heek Medical hebben toegang tot uw gegevens indien en voor zover ze deze voor hun functie nodig hebben voor de inkoop, verkoop respectievelijk levering van de medische disposables en/of de  uitvoering van de aanvullende processen. Elke medewerker tekent bij indiensttreding een geheimhoudingsverklaring. Daarnaast worden onze medewerkers tijdens een interne basistraining bewust gemaakt van het belang hiervan.


8. Hoelang worden uw gegevens bewaard?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Tenzij wij in verband met wettelijke verplichtingen uw persoonsgegevens langer moeten bewaren, zullen wij uw persoonsgegevens . Indien u als contactpersoon niet meer werkzaam bent voor onze zakelijke relatie, dan verwijderen wij u gegevens direct na kennisneming.


9. Wat zijn uw rechten?
U heeft volledige zeggenschap over uw eigen persoonsgegevens en kunt een beroep doen op de volgende rechten:


Recht van inzage (artikel 15 AVG)

U heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over wat wij precies met uw persoonsgegevens doen en om hier invloed op uit te oefenen.


Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

U heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens door ons te laten rectificeren respectievelijk aan te laten vullen.


Recht op vergetelheid (verwijdering) (artikel 17 AVG)

U heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen uit onze systemen. Een uitzondering hierop betreffen persoonsgegevens die Van Heek Medical moet verwerken om een wettelijke verplichting na te komen.


Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)

U heeft het recht om aan het gebruik van uw persoonsgegevens beperkingen te stellen als er aan bepaalde criteria wordt voldaan.


Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid gegevens) (artikel 20 AVG)

U heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om een kopie te krijgen van de gegevens die u aan ons heeft verstrekt en die wij op geautomatiseerde wijze verwerken.


Recht van bezwaar tegen verwerking (artikel 21 AVG)

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als daar een gerechtvaardigd belang voor is.


Wilt u een beroep doen op bovenstaande rechten? Stuur ons een e-mail met duidelijke vermelding van uw naam, contactgegevens en het recht waarop u zich wilt beroepen naar:


Van Heek Medical
T.a.v. De Privacy Officer
Macroweg 10
5804 CL Venray
Mail: info@vanheek.com

 

Of naar:

Van Heek Medical onderdeel van de Mosadex Groep
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Mailadres: fg@mosadex.nl

 

Uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, ontvangt u van ons een reactie.


10. Vragen?
Heeft u vragen over ons privacy statement? Mail ons dan via: fg@mosadex.nl.

U heeft het recht een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Heek Medical in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.